Om oss

Syntolkning: Turkos skylt mellan två analoga klockor med texten ”ASK MORE QUESTIONS”.

Vårt uppdrag

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom området, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. MSI initierar också forskning och annat utvecklingsarbete om vi upptäcker kunskapsluckor eller ser att nya samarbetskonstellationer behövs.

MSI publicerar skrifter och kartläggningar för att utveckla och sprida kunskap. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra partners, större konferenser och kunskapsseminarier med nationell, nordisk och internationell räckvidd.

Kunskapsnod
Som kunskapsnod arbetar vi med att öka kunskapen om, och intresset för, social innovation. Vi strävar efter att vara trovärdiga och förespråkar inte någon modell framför den andra utan arbetar istället med att inhämta, utveckla och dela kunskap genom våra olika kanaler och lyfter fram olika perspektiv. Vi arbetar med kartläggningar, trendspaningar, omvärldsanalyser, förstudier och rapportering från olika konferenser och seminarier.

Facilitator och koordinator
Som en del i arbetet med kunskapsspridning inom helt nya områden ingår det att verka som en samlande mötesplats för de olika aktörerna och intressenterna inom våra fokusområden. Vi initierar och bygger nätverk runt nya områden och vi agerar rådgivare när det efterfrågas. Vi arrangerar konferenser och seminarier där vi samlar olika intressenter och parter med syfte att sprida kunskap och bidra till områdets utveckling.

Katalysator
En viktig del i att arbeta med utvecklingen av området för social innovation är att agera katalysator och driva angelägna frågor. Det kan vara genom att lyfta fram nya lösningar och modeller inhämtade från andra länder eller kontexter. Det kan också vara att belysa olika lärdomar från områden som ännu är ganska outforskade. Genom att samla intressenter runt olika frågeställningar tar vi rollen som katalysator och främjar nya initiativ och partnerskap mellan samhällssektorer.

Syntolkning: Inzoomad låda med massor av pennor och färgglada block.

Vad vi gör och hur vi jobbar

Politik och påverkan
Som kunskapsaktör arbetar vi aktivt med att påverka och främja utvecklingen av social innovation i Sverige. Vi delar och sprider kunskap till en intresserad allmänhet men även som ett led i vårt påverkansarbete, för att social innovation ska få ett större genomslag som en viktig del i att nå en hållbar utveckling. Vi arbetar tillsammans med tjänstemän, politiker och myndigheter, lokalt som nationellt, med kunskapsinhämtning, utveckling av policy och som expertrådgivare.

Några exempel på detta är vårt arbete med Vinnova i deras program för social innovation, vår närvaro under Almedalsveckan och våra inspel och rapporter till regeringar i samband med utvecklingen av området.

Metodutveckling
För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla modeller och metoder för samverkan mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Samtliga sektorer uttrycker en vilja att utifrån gemensamma behov finna nya former för samverkan som skapar innovation, mervärde och tillväxt.

Vi experimenterar kring och testar nya modeller och metoder som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel på detta är olika labbmiljöer såsom Co-Labs, Science shops och testbäddar.

Skrifter och publikationer
En central del i utvecklingen av området är att identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny kunskap kring social innovation. Vi arbetar kontinuerligt med olika skrivuppdrag, såväl egna som på uppdrag av andra.

Vår senaste publikation var en rapport om sociala företag som gjordes på uppdrag av regeringen. Vi har även gjort ett flertal skrifter, ”ABC:er”, i syfte att öka kunskapen om social innovation.

Konferenser och seminarier
Vi arrangerar en årlig konferens, Social Innovation Summit, som samlar aktörer från alla samhällssektorer som är intresserade av och vill utveckla området social innovation. Vi genomför även en mängd mindre sammankomster och evenemang, i egen regi eller på uppdrag, där olika aktörer samlas för att diskutera viktiga frågor för områdets utveckling.

Syntolkning: Himmel omgiven av byggnader runt.

Vision och mission

Vår vision

En värld av mångfald där samhällsutmaningar driver innovation

Vår mission

Från insikt till effekt – vi utforskar och främjar social innovation

Varför?

För att möta våra samhällsutmaningar behöver vi systematiskt utforska, främja och bygga kapacitet för innovation som har positiva samhällseffekter som främsta mål och drivkraft. Samhällsutmaningar driver innovation inom och mellan organisationer och kräver samarbeten i nya konstellationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, för att vi ska få fortsatt hållbar tillväxt och för att våra gemensamma funktioner ska förändas i takt med att den tid vi lever i förändras och förnyas.

Syntolkning: Våra fyra symboler för våra kunskapsområden: en rosa, en blå, en grön och en röd.

Kunskapsområden

Vi fokuserar på fyra kunskapsområden:
Samverkansmodeller: om designlabb, testbäddar och partnerskap
Forskning och Utbildning: om social innovation och samhällsentreprenörskap
Finansiering och Effektmätning: av sociala innovationer
Affär och Samhällsnytta: om nya affärsmodeller och social innovation kopplat till kärnverksamhet

Mer inom kort.

Samverkansmodeller

sybmol samverkansmodellerFör att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla modeller för samverkan mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Samtliga sektorer uttrycker en vilja att utifrån gemensamma behov finna nya former för samverkan som skapar innovation, mervärde och tillväxt.

Det finns ett flertal nya samverkansmodeller som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel är Living labs, IOP, penta-helix-modeller och testbeddar. Vad som förenar dessa modeller är:

  • Samverkan mellan sektorer
  • Medborgare i centrum
  • Prövande arbetssätt
  • Kapacitetsbyggande

Design för social innovation är ett område som just nu växer fram internationellt. Från att design tidigare främst setts som ett nytänkande sätt att utveckla produkter innefattar begreppet i dag även förmågan att lösa komplexa samhällsproblem. En mängd designdrivna processer med koppling till social innovation pågår för närvarande, på både strategiska och mer praktiska nivåer. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer, tillsammans formulera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla, lämpar sig väl för att utveckla just sociala innovationer.

Det här gör vi

MSI utvecklar ett koncept för designlabb, så kallade Co-Labs. Detta arbete baseras på resultatet av den förstudie som genomförts under 2014. Konceptet bygger på att skapa kunskapscirklar som kan stödja olika pågående innovationsprocesser ute i samhället och ge dem möjlighet att stärka sin design- och innovationsförmåga. Syftet är att få ut designkapacitet bredare i samhällets olika sektorer för att öka förmågan att på sikt hantera komplexa samhällsutmaningar.

Vi arbetar även med en Testbed för äldreomsorgen i Malmö. En utvecklingsarena där nya idéer och lösningar testas, med syfte att öka innovationsförmågan i vård och omsorg. Testbedden drivs av Malmö stad i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation (MSI), Malmö högskola och Medeon AB, med stöd från VINNOVA.

Inom temaområdet ”Samverkansmodeller” arbetar vi även med utvecklingen av kollaborativ ekonomi. Med kollaborativ ekonomi menar vi nya modeller att skapa värde och dela på fysiska och andra resurser, där utbyten ofta sker direkt mellan privatpersoner i nätverk och på digitala plattformar. Det innefattar såväl kommersiella marknadskrafter som ideella rörelser och offentlig verksamhet.

Vi lyfter fram olika händelser och rapporter inom området genom olika artiklar på vår nyhetsportal. Vi leder gärna workshops eller talar på seminarier till självkostnadspris.

Mer om Co-Labs

 

Mer om Testbedden för äldreomsorg

 

Rapporter och skrifter

 

Kontakt

Per-Anders Hillgren, Forskare, Designprocesser
Mobil: 070-285 6267

Save

Forskning och Utbildning

msi_forskning_utbildningInom EU:s forskningsprogram Horizon 2020 är social innovation ett av fem huvudteman.Det gör social innovation till ett avgörande forskningsområde inom samhällsvetenskap och humaniora och en viktig del av policy analyser inom EU.

Forskningen om social innovation har ökat de senaste åren, inte minst inom EU, och redan nu kan vi skönja trender, tendenser och resultat från olika forskningsprojekt. Forskningen har fokus på bland annat finansiering för social innovation, inkubatorer och skalbarhet, definitioner, teori och policy, ledarskap och mätmetoder för social innovation m m. Med det följer också ett behov av att sprida och tillgängliggöra forskningen.

Forskning och utveckling går hand i hand och en viktig del i vårt arbete består i att sprida den forskning som finns och koppla ihop forskare med andra intressenter i vårt nätverk. Vi vill vara en brygga mellan praktik och teori och utveckla samverkan för social innovation där forskning och akademi spelar stor roll.

Vad vi gör

MSI har varit aktiva i det nordiska forskarnätverket ”Social Entrepreneurship Research Network (SERNOC). Vi är också representerade i Design for Social Innovation and Sustainability, (DESIS).

Genom en nära koppling mellan MSI och pågående forskningsprojekt och forskargrupper på Malmö Högskola skapas också länkar till olika forskargrupper runt om i världen exempelvis genom EU projektet Urb@Exp som syftar till att skapa bättre förståelse för och utveckla format för urban living labs.

Malmö högskola är också med i FP7-projektet CITISPYCE. Inom ramen för satsningen ”Strategiska innovationsområden” har vi varit med och tagit fram en forskning- och innovationsagenda för social innovation under 2014.

Vi följer utvecklingen av social innovation i utbildningssektorn samt arbetar med att utveckla moduler för social innovation i utbildning.

Vi lyfter fram relevant forskning på vår nyhetsportal och arbetar samtidigt med att kartlägga pågående forskarnätverk och forskningsprojekt inom social innovation med syfte att överblicka utvecklingen på området och identifiera framtida behov, styrkor eller utmaningar.

Skrifter

 

Kontakt

Marie-Louise Lövgren, Ansvarig för forskning och utbildning
Mobil: 070-618 64 81

Finansiering och Effektmätning

msi_finansiering_effektmatningMötesplats Social Innovation verkar för att social innovation skall bli ett nationellt styrkeområde för Sverige. För att möjliggöra det övergripande uppdraget arbetar vi med att lyfta fram nya innovativa finansieringsformer för social innovation. Några exempel på detta är impact investment, sociala investeringsfonder, Social Impact Bonds.

En viktig komponent inom området för finansiering av social innovation och samhällsentreprenörskap är effektmätning. Effektmätning är ofta ett krav från finansiärer som är måna om att förstå vilken samhällseffekt deras investering har bidragit till. Effektmätning är också ett verktyg och kvalitetssäkrare att nya initiativ levererar de utlovade samhällseffekterna.

Det här gör vi

Vi fokuserar på utvecklingen av nya innovativa finansieringsmodeller för social innovation. Ett exempel på detta är att lyfta utvecklingen av Social Impact Bonds i en nordisk kontext. Vi har under våren 2015 initierat ett nordiskt nätverk för utvecklingen av Social Impact Bonds.

Vi publicerar rapporter och skrifter som lyfter fram nya utvecklingsområden inom finansiering och effektmätning och lyfter fram olika händelser och rapporter inom området genom olika artiklar på vår nyhetsportal.

Under 2014 publicerade vi en internationell förstudie på temat impact investment. Denna studie ligger till grund för vår analys av behoven inom området.

Vi agerar rådgivare i utvecklingsprojekt och leder gärna workshops eller talar på seminarier till självkostnadspris. Vi håller i ett brett tvärsektoriellt nätverk både i Sverige och internationellt. Vi ingår i ett flertal grupperingar såsom – Social Value International (former Social Impact Analyst Association (SIAA) and SROI Network), European Venture Philanthropy Association (EVPA), Filantropiskt Forum, Fryshusets socioekonomiska nätverk och SKLs nätverk med kommunernas sociala investeringsfonder.

Rapporter och skrifter

 

Kontakt:

Hanna Sigsjö, Mobil:0709655433

Affär och Samhällsnytta

msi_affärsverksamhet_samhällsnyttaSocial innovation behövs för att vi ska lösa samhällsutmaningar på nya och mer effektiva sätt. Men social innovation behövs också för att vi ska få fortsatt ekonomisk tillväxt. Många utmaningar kan vara grogrund för framtida tillväxtmöjligheter och nya marknader. Inom EU lyfter man fram hälsoområdet, sjukvård samt gröna produkter och tjänster som områden som redan idag skapar jobb och tillväxt i Europa.

Dels ser vi framväxten av nya sorters företag och nya branscher, ofta en slags hybrider som kombinerar vinstintresse med målsättningen att göra en samhällsinsats, dels hur stora etablerade företag ser samhällsutmaningarna som en möjlighet att kombinera affärsverksamhet med samhällsnytta i nya innovativa former.

Det kan t ex vara stora bostads- och byggföretag som kombinerar sin kärnverksamhet med att arbeta med social hållbarhet t ex inom miljonprogrammen. Eller transport- och logistikföretag som kombinerar sin kärnverksamhet med att arbeta med hållbarhetsutmaningar som t ex hållbar stadsutveckling.

Vad vi gör

Vi arbetar tillsammans med ett antal företag kring CSR för att få en djupare förståelse för vilka frågor man anser viktiga. Många företag har efterlyst ett erfarenhetsutbyte inom området, därför har vi startat ett forum med huvudfokus på kopplingen mellan CSR och företagens kärnverksamhet. Under 2013 genomförde vi ett rundabordssamtal i samarbete med dåvarande näringsministern för att diskutera csr, innovation och tillväxt. I vårt forum ingår företag såsom Volvo lastvagnar, Eon, SEB, Skanska, IBM och Pfizer m fl.

Fokus för arbetet är hur samhällsutmaningar är drivkraft för innovation och affärsutveckling.

Kontinuerliga nätverksmöten och träffar ligger till grund för MSI:s analys/ kunskapsinhämtning på området. Vi identifierar exempel i framkant, lyfter fram goda exempel och formulerar viktiga frågor och problemställningar som behövs för att utveckla området vidare.

Skrifter och texter

 

Kontakt

Hanna Sigsjö, verksamhetsledare
Tel 070-965 54 33

Syntolkning: Människor sitter på stolar längsmed ett fönster i motljus.

Internationellt nätverk

Social innovation är en växande global rörelse och Mötesplats Social Innovation har tät kontakt med flera internationella nätverk inom området. Bland annat är Mötesplats Social Innovation en del av Social Innovation Exchange, SIX , en global plattform för att främja social innovation genom att dela erfarenheter och kunskap. Mötesplats Social Innovation har under flera år samarbetet med Social Capital Market i San Fransisco, SOCAP. SOCAP arrangerade tillsammans med MSI Socap – Designing The Future i Malmö. Tillsammans med Tillväxtverket har Mötesplats Social Innovation varit Sveriges representant i den gruppering som på uppdrag av Nordiska Ministerrådet gjort en kartläggning av initiativ som främjar utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag i Norden. Mötesplats Social Innovation har varit del EUs expertgrupp GECES som tagit fram metoder för att mäta effekter av sociala företag och sociala innovationer.

Vi har upparbetade och goda kontakter med ledande aktörer såsom Nesta, The Young Foundation, Social Capital Market – SOCAP i San Francisco, SIE – Social Innovation Europe, Stanford Social Innovation Review, Den Sociale Kapitalfond i Danmark, EU-kommissionen, EUCLID, SITRA i Finland, Politecnico di Milano, Parsons New School i New York, MindLab i Danmark, La 27e Region i Frankrike, Mars i Kanada m.fl. Vi har även vid ett flertal tillfällen varit med som expertutvärderare för EU.s forskningsprogram för social innovation och socialt entreprenörskap.

Syntolkning: ett träbord med två par händer på. Den ena skriver i ett block och har en vit kaffekopp och en telefon bredvid sig, den andra har ett glasvatten, en telefon och en surfplatta vid sig. Längre bort på bordet ligger en svart väska. Bakgrunden är en tegelvägg.

Samarbeten

För att social innovation ska hända, utvecklas och bli framgångsrik krävs samarbeten mellan olika aktörer, sektorer, branscher, medborgare och brukare. Men gränsöverskridande samverkan sker inte av sig självt. Det krävs att någon tar ledningen, skapar nätverk, erbjuder en neutral mötesplats och driver kommunikationen mellan iblandade parter.

MSI arbetar aktivt med att initiera, identifiera, utveckla och förvalta olika typer av samarbeten, i såväl traditionell form som i nya innovativa konstellationer.

Mer information inom kort.